fbpx

Refund Policy

1) In the event, should the participant did not access any portion of the online course, participant will be entitled full refund IF AND ONLY IF the request is submitted in writing via email within three (3) business days from the date of the registration (email notification sent).

2) In the event, should the participant did access the online course in any manner, participant is not entitled for any refund.

3) An administration fee will be deducted from the refund.

4) The course can be transferred to another person upon management approval and the application has to be submitted in writing via email within three (3) business days from the date of the registration (email notification sent).

5) Non-attendance from either part or whole online course without any valid reason will not be entitled for any refunds.

6) A refund may be possible in case where participant is unable to attend any online course due to either:
– Illness – e.g. serious illness, hospital admission or injury (does not include minor illnesses such as a mild cold). Candidates must provide a medical certificate.
– Loss or bereavement – death of a close family member
– Hardship / trauma – victim of crime, victim of a traffic accident
– National / Military service

————————————————————————

Polisi Bayaran Balik:

1) Sekiranya seseorang peserta tidak pernah mengakses sebarang bahagian kursus/modul atas talian maka peserta tersebut berhak membuat tuntutan bayaran balik secara penuh, JIKA DAN HANYA JIKA tuntutan tersebut dikemukakan secara bertulis melalui emel dalam masa tiga (3) hari bekerja dari tarikh pendaftaran (notifikasi emel dihantar).

2) Sekiranya seseorang peserta telah mengakses sebarang bahagian kursus/modul atas talian maka peserta tersebut tidak layak untuk membuat tuntutan bayaran balik.

3) Caj pentadbiran akan ditolak dari jumlah tuntutan bayaran balik.

4) Kursus ini boleh dipindah milik kepada nama yang baru, setelah mendapat kelulusan pihak pengurusan dan permohonan harus dihantar secara bertulis melalui emel dalam masa tiga (3) hari bekerja dari tarikh pendaftaran (notifikasi emel dihantar).

5) Ketidakhadiran dalam mana-mana bahagian atau keseluruhan kursus atas talian tanpa alasan yang munasabah tidak layak mendapat bayaran balik.

6) Bayaran balik mungkin dilakukan sekiranya peserta tidak dapat mengikuti kursus atas talian kerana:
– Penyakit – Contoh: penyakit serius, kemasukan ke hospital atau kecederaan (tidak termasuk penyakit kecil seperti selesema ringan). Peserta mesti memberikan sijil perubatan.
– Kehilangan atau kematian – kematian ahli keluarga terdekat
– Kesukaran / trauma – mangsa jenayah, mangsa kemalangan jalan raya
– Perkhidmatan kebangsaan/ketenteraan